- بدمینتون ایران - http://badmintoniran.com -

ضربات مورد استفاده در بدمینتون

http://badmintoniran.com/content/uploads/2015/07/zarabat-badminton.jpg

در رشته بدمینتون ضربه های زیادی وجود دارد که مهمترین آنها عبارت اند از : 

۱- Defensive Clear تاس دفاعی

۲- Attacking Clear تاس حمله

۳- Drive  درایو

۴- Smash اسمش

۵-Drop دراپ

۶- Net نت

  [1]

ضربه تاس


[2] [3]

ضربه درایو


[4]

ضربه اسمش


[5]

ضربه دراپ


[6] [7]

ضربه نت


  [8] [9] [10]

[11]

ضربه آندرهند


[12]

ضربه سرویس


[13] [14] [15] [16]