آسیب شناسی ورزشی

  • پیشگیری و درمان کشیدگی عضله

    کشیدگی یا کشیده شدن عضله به آسیبی گفته می شود که به عضله یا تاندون های ( تاندون: اتصال بین عضله با استخوان) چسبیده به آن وارد می شود.

گالری تصاویر